Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op deze pagina lees je de algemene voorwaarden van Remmerswaal Notatis B.V.

  

Remmerswaal Notaris B.V.

 1. Remmerswaal Notariskantoor B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Remmerswaal Notariskantoor.
 1. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Remmerswaal Notariskantoor B.V., hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die Remmerswaal Notariskantoor B.V. opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.
 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De notaris verbonden aan Remmerswaal Notariskantoor B.V. is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Remmerswaal Notariskantoor B.V. beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 1. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Remmerswaal Notariskantoor B.V. aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Remmerswaal Notariskantoor B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 1. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen (voormalige) werknemers van Remmerswaal Notariskantoor B.V., overige personen die bij, voor of namens Remmerswaal Notariskantoor B.V. werkzaam zijn (geweest) of waarmee een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn (geweest) voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.
 1. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 1. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Remmerswaal Notariskantoor B.V.. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 1. Het in ontvangst nemen van een namens Remmerswaal Notariskantoor B.V. op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Remmerswaal Notariskantoor B.V., voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
  De ontvangst door de notaris van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper aan de notaris tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.
 1. Bij het inschakelen van derden zal Remmerswaal Notariskantoor B.V. zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. Remmerswaal Notariskantoor B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Remmerswaal Notariskantoor B.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voorvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Remmerswaal Notariskantoor B.V..
 1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Remmerswaal Notariskantoor B.V. gehanteerde uurtarief.
 1. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte is de notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor onder 11 bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van de notaris een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt de notaris zijn honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.
 1. Betaling van declaratie dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
 1. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
  In dat kader is de notaris onder meer verplicht:
  • In verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
  • Zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 1. Een vordering op Remmerswaal Notariskantoor B.V. vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. Remmerswaal Notariskantoor B.V. betaalt op grond van de beleidsregel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.
 1. Remmerswaal Notariskantoor zal ontvangen rente op gelden, die voor zes maanden of langer onder haar beheer zijn, aan rechthebbende vergoeden onder aftrek van gemaakte kosten. Indien Remmerswaal Notariskantoor B.V. het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij Remmerswaal Notariskantoor B.V. rente of andere kosten in rekening brengt zal Remmerswaal Notariskantoor B.V. die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden.
 1. Remmerswaal Notariskantoor B.V. en de aan haar verbonden notarissen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het geval dat de derdengeld rekening notariaat een tekort vertoont omdat de bankinstelling waar de rekening wordt aangehouden niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 1. Remmerswaal Notariskantoor B.V. houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van de regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl.
 1. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl.
 1. Op de rechtsverhouding tussen Remmerswaal Notariskantoor B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter of de Geschillencommissie.
 1. Alle bedingen van de Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Remmerswaal Notariskantoor B.V. alsmede van al de notarissen, toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Remmerswaal Notariskantoor B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 1. Remmerswaal Notariskantoor B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag nummer 27/2020